top of page
  • עמיחי קרת

בדיקת פוליגרף - איך זה עובד

פוליגרף (פוליגרף) הינו מכשיר המסייע באבחון שקרים. כמרומז משמו, (פולי = הרבה, גרף) מכשיר פוליגרף מתרגם תגובות פיזיולוגיות הנקלטות מגוף הנבדק, המחובר למכשיר פוליגרף, לרישומים גראפיים אותם יכול מומחה פוליגרף מוסמך לאבחן כתגובות המעידות על אמירת אמת או שקר.

לא ניתן לאבחן אמת בלחיצת כפתור

התגובות הפיזיולוגיות הנמדדות ע"י פוליגרף נובעות ממערכת העצבים האוטונומית, ועל כן, בניגוד ל"אגדות עממיות" מסוימות הרווחות בציבור, אינן ניתנות לשליטה ו/או לשינוי ע"י הנבדק בבדיקת פוליגרף.

בניגוד לאמונה רווחת נוספת, פוליגרף אינו מכונה שבלחיצה על כפתור מאבחנת אמת או שקר, אלא תהליך פסיכופיזיולוגי מורכב המחייב שילוב בין מכשיר פוליגרף תיקני, מומחה פוליגרף בעל הכשרה והליך בדיקת פוליגרף מלא, כפי שיתואר בהמשך

תיוגים:

bottom of page